Estil Pedagògic

En els nostres centres:

Eduquem en valors

Tenim vuit valors esencials:
vida, llibertat, autoestima, responsabilitat, fraternitat-solidaritat, justícia, gratitud-gratuïtat, pau-reconciliació.

Estem inserits en l' entorn sociocultural.

Volem que la nostra acció educativa s' insereixi en   l' entorn geogràfic, social, cultural, polític i eclesial.

Apliquem els recursos tecnològics

Preparem l'alumnat per a la vida ensenyant-li a llegir i comprendre les noves formes de comunicació i expressió, a tenir criteris de selecció i esperit crític.
 

Eduquem més enllà de l'aula

La formació integral per a nosaltres implica una opció que va més enllà dels límits de l'horari escolar: activitats escolars i extraescolars, catequesi, convivències, grups ACI, Família ACI, col·laboració amb parròquies, PROACIS, ONGs, voluntariats.

Tenim per centre l' alumne

Tenim per centre l'alumne mitjançant un ensenyament personalitzat que dóna resposta a les possibilitats de creixement i maduració de cada alumne.

Ens centrem en l'Aprenentatge significatiu

Per això, els continguts estan contextualitzats partint dels coneixements previs de l'alumne, promovent un aprenentatge basat en l' interès i la motivació constant, sense excloure l'esforç personal.

Esperit crític

Estimulem l'esperit crític perquè els alumnes siguin conscients i responsables de llurs idees, de la seva iniciativa, creativitat i espontaneïtat.

Aprendre a aprendre

Motivem l' “aprendre a aprendre” i el creixemient d'aquelles capacitats que preparen els alumnes per a l' accés al saber al  llarg de tota la seva vida.

Enfocament comunicatiu

Fem un enfocament comunicatiu de l'ensenyament de les llengües.

Potenciem l'aprenentatge cooperatiu

Ajudant-los a comprendre i acceptar les regles del joc del treball en comú i en equip, propiciant que s'analitzin i es resolguin  els  conflictes en  un clima  d' acceptació i ajuda mútua, cooperació i tolerància.

Fomentem la lectura

Fomentem la lectura com a eina d'aprenentatge i gaudiment.

Autoavaluació

Reflexionem sobre allò realitzat,  i es fa l'autoavaluació de l' alumne i del professor.