El Nostre centre

Pati P2
La nostra és una Escola d’Església, present en el pluralisme cultural de la nostra societat, que promou una educació integral d’acord amb un concepció cristiana de la vida i del món. Proposa una síntesi entre fe, cultura i vida.

El nostre propòsit és estimular el creixement de l’alumne de manera lliure i responsable. Els professors i les professores són educadors propers que, mitjançant una atenció personalitzada, donen el caliu necessari per beneficiar el desenvolupament dels nens i les nenes. Volem potenciar els coneixements, les destreses i actituds que els permeti desenvolupar la seva personalitat a través d’una metodologia didàctica oberta i flexible, que afavoreixi la creativitat i l’expressió.

La nostra comunitat educativa es fonamenta i s’enriqueix en la pluralitat i des dels valors que pretenem transmetre, considerant l’alumne com el principal agent de la nostra tasca quotidiana.
 
Qui som?
Rafaela Maria i la seva germana Pilar van fundar la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús el 1877.  Des de llurs inicis, les Esclaves promouen, com a missió rebuda de l’Església, una educació  Evangelitzadora.

Aquesta tasca ens porta a:
   

Ser testimonis de Jesús–Eucaristia que s’ofereix per donar la vida a tots els homes i dones des del seu servei i des del seu amor.
   

Descobrir en cada alumne/a el projecte que Déu té per a cadascun/a, acompanyant-lo en la seva realització personal.
   

Col·laborar, des d’una opció per als més desfavorits, en la formació de nens/es i joves perquè siguin constructors de pau i reconciliació.   

Els nostres centres es volen caracteritzar per una Educació en Valors, oberta a la societat i als canvis dels nostres temps, en un ambient que afavoreixi la relació i la proximitat entre les persones.