El Nostre centre

La nostra és una Escola d’Església, present en el pluralisme cultural de la nostra societat, que promou una educació integral d’acord amb un concepció cristiana de la vida i del món. Proposa una síntesi entre fe, cultura i vida.

El nostre propòsit és estimular el creixement de l’alumne de manera lliure i responsable. Els professors i les professores són educadors propers que, mitjançant una atenció personalitzada, donen el caliu necessari per beneficiar el desenvolupament dels nens i les nenes. Volem potenciar els coneixements, les destreses i actituds que els permeti desenvolupar la seva personalitat a través d’una metodologia didàctica oberta i flexible, que afavoreixi la creativitat i l’expressió.

La nostra comunitat educativa es fonamenta i s’enriqueix en la pluralitat i des dels valors que pretenem transmetre, considerant l’alumne com el principal agent de la nostra tasca quotidiana.
 
Qui som?
Rafaela Maria i la seva germana Pilar van fundar la Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús el 1877.  Des de llurs inicis, les Esclaves promouen, com a missió rebuda de l’Església, una educació  Evangelitzadora.

Aquesta tasca ens porta a:
   

Ser testimonis de Jesús–Eucaristia que s’ofereix per donar la vida a tots els homes i dones des del seu servei i des del seu amor.
   

Descobrir en cada alumne/a el projecte que Déu té per a cadascun/a, acompanyant-lo en la seva realització personal.
   

Col·laborar, des d’una opció per als més desfavorits, en la formació de nens/es i joves perquè siguin constructors de pau i reconciliació.   

Els nostres centres es volen caracteritzar per una Educació en Valors, oberta a la societat i als canvis dels nostres temps, en un ambient que afavoreixi la relació i la proximitat entre les persones.