Dep. d'Orientació

Català

El departament d’Orientació té com objectiu donar un servei a tota la comunitat educativa.

La nostra escola treballarà perquè tots els alumnes desenvolupin al màxim llurs possibilitats d’aprenentatge i al mateix temps promourà aquelles pràctiques educatives compensadores de possibles desigualtats, fomentant la coresponsabilitat de tota la comunitat educativa en un projecte integrador, amb el qual volem fomentar la participació i implicació de tots, alumnes, pares i mares, educadors, i d'altres professionals que participen en aquesta tasca. El centre tractarà la diversitat de l' alumnat amb un criteri d’inclusió, i educarà en la solidaritat vers l' alumnat amb ritmes més lents o amb dificultats d’aprenentatge sent fidels als principis del nostre Caràcter Propi.

Els objectius del Departament d’Orientació són:

Amb l’alumnat

 • Col·laborar en la detecció de problemes educatius, de desenvolupament i/o aprenentatge que presentin els alumnes i en la ràpida intervenció per a tractar de posar-hi remei.
 • Oferir a l’alumnat de Necessitats Específiques de Recolzament Educatiu una resposta educativa adequada i de qualitat que garanteixi el desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Proposar mesures d’atenció a la diversitat que donin respostes a las necessitats educatives de l’alumnat tenint en compte els seus interessos, motivacions i capacitats per a l’aprenentatge en el seu entorn normalitzat.
 • Disposar dels recursos necessaris perquè tots els alumnes amb necessitats educatives especials temporals o permanents puguin aconseguir dins del mateix sistema els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.
 • Utilitzar grups petits d’alumnes, per a respectar els ritmes d’aprenentatge individuals admetent la disparitat de resultats i compensant  on fos necessari.
 • Possibilitar la continuïtat, coherència i progressió al llarg de les diferents etapes de l’educació de l’alumne amb necessitats educatives especials proposant diferents mesures organitzatives i curriculars d’atenció a la diversitat.
 • Valorar la progressió realitzada com a conseqüència de la intervenció educativa.
 • Proporcionar orientació acadèmica i professional individualitzada i diversificada a tots els alumnes, tenint en compte les característiques i necessitats pròpies de cadascú.
 • Facilitar la utilització de tècniques específiques sobre hàbits de treball, tècniques d’estudi...

Amb el professorat

 • Informar sobre las necessitats i l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives, així com de les seves característiques i circumstàncies personals.
 • Orientar-los en relació amb la programació i realització d’activitats adaptades, reforç i recolzament pedagògic i en els processos d’avaluació formativa i orientadora.

Amb les famílies

 • Cooperar en la relació tutors-família i en la solució de problemes que afectin els seus fills.
 • Orientar a les famílies dels alumnes de forma individual perquè assumeixin responsablement l’educació i orientació dels seus fills.